สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ จึงได้มีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านโลจิสติกส์ อาทิเช่น รายวิชา EN464103 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION (การขนส่งและการกระจายสินค้า) โดยรายละเอียดเนื้อหาการสอนเกี่ยวกับแนะนำการขนส่งและการกระจายสินค้า การกำหนดตำแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า การคำนวณตัวแบบการขนส่งสินค้า และการออกแบบและจัดการคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับความรู้ด้านโลจิสติกส์อย่างเต็มที่ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการจึงจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานการขนส่งและกระจายสินค้าด้านโลจิสติกส์ขึ้น โดยพานักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 จำนวน 26 คน และคณาจารย์ 3 คน เข้าศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชลบุรี ในสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
– ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัสวังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
– ท่าเรือ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
– คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ได้สัมผัสและเรียนรู้กระบวนการผลิตและการจัดการของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้นักศึกษามีความเข้าใจในทฤษฎีที่ได้รับจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนมากขึ้นและได้เห็นถึงกระบวนการปฏิบัติงานจริงที่ได้รับจากสถานประกอบการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าศึกษาดูงานไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสร้างช่องทางให้บริษัทเกิดความสนใจรับนักศึกษาที่มีศักยภาพเข้าทำงานในอนาคต

In this article