เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร นำโดย รศ.ดร.สมชาย ชวนอุดม หัวหน้าสาขาวิชาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10 – 18 กันยายน 2562 โดยคณะอาคันตุกะประกอบด้วย 1 Assoc. Prof. Bixia Chen 2 Mr. Hideki Maekawa 3 Mr. Kosuke Takahashi 4 Mr. Wijekoon Bandara Mudiyaselange Anushka Chathuranga Bandara 5 Ms. Rathnappriya R.H.K. โดยในการมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ นักศึกษาจะศึกษาดูงานและทำวิจัยภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ อ.ดร. โพยม สราภิรมย์ ประธานคณะทำงาน สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำใต้ดิน ทั้งนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนดังกล่าวยังมีแผนที่จะพักอาศัยในชุมชน (Home Stay) เพื่อเรียนรู้ชีวิตและวัฒนธรรมของชาวอีสาน เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2562 อีกด้วย

In this article