สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดการแข่งขัน “Mechanical Part Design” ในรายวิชา COMPUTER AIDED DESIGN OF MECHANICAL SYSTEMS เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้และทักษะทางวิชาการเพื่อลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษา
การแข่งขันนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทดลองออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องกลที่มีความซับซ้อนตามหลักการวิศวกรรม เพื่อให้พวกเขาได้รับประสบการณ์และการทำงานเป็นทีม อีกทั้งการแข่งขันยังเป็นโอกาสในการแสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและความเชี่ยวชาญที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต การแข่งขัน Mechanical Part Design ในรายวิชานี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

In this article