ลำดับ

ปีที่ออก

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ชื่อผู้ประดิษฐ์

1

2550

กรรไกรตัดหญ้าด้วยกลไกบังคับแบบหน้ากว้าง

อาจารย์สุรพล ภูมิพระบุ

เพิ่มเติม

2

2551

กรรมวิธีการผลิตมวลรวมเบาจากเถ้าแกลบ

ศ.ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ

เพิ่มเติม

3

2551

ถังปฏิกรณ์สำหรับผลิตก๊าซชีวภาพ

อ.ดร. ไปรยา เฉยไสย

เพิ่มเติม

4

2552

เครื่องย่อยขวดแก้ว

ผศ.ดร. ชาญณรงค์ สายแก้ว

เพิ่มเติม

5

2552

 เครื่องสะเทินน้ำเสียจากการวิเคราะห์ ซีโอดี

ผศ.ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์

เพิ่มเติม

6

2552

เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์

นางกันยรัตน์ โหละสุต

เพิ่มเติม

7

2552

ตู้ดูฟิล์มประหยัดพลังงานแบบใช้หลอดแอลอีดี (LED)

ผศ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี

เพิ่มเติม

8

2552

อุปกรณ์กะเทาะเมล็ดข้าวโพด

ดร. วินิต ชินสุวรรณ

เพิ่มเติม

9

2553

อุปกรณ์อ่านค่าแรงดันเบรกดาวน์

นายพูลศักดิ์  อินทรกูล

เพิ่มเติม

10

2553

เครื่องคัดแยกดินทรายออกจากอ้อยก่อนหีบ

น.ส. สุพรรณ ยั่งยืน

เพิ่มเติม

11

2553

เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก

ดร. วินิต ชินสุวรรณ

เพิ่มเติม

12

2554

เครื่องควบแน่น

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร

เพิ่มเติม

13

2554

กรรมวิธีการเพิ่มแกมมา-แอมิโนบิวทิริกแอซิด ในคัพภะของข้าวกล้อง

นายสุพนต์  สีหาราช

เพิ่มเติม

14

2554

กรรมวิธีการเพิ่มแกมมา-แอมิโนบิวทิริกแอซิด ในคัพภะของข้าวเปลือก

นายสุพนต์  สีหาราช

เพิ่มเติม

15

2554

ขดลวดและวิธีการพันขดลวดบนแกนทอรอยด์แบบเวียนกลับทิศในแนววงแหวนทอรอยด์

อ.ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

เพิ่มเติม

16

2554

ชุดเครื่องกรองน้ำเสียแบบเปลี่ยนตัวกรองได้

นางสาวกัลยา ขวัญมา

เพิ่มเติม

17

2554

ชุดฮีตเตอร์ไฟฟ้าเพื่อทำความร้อนให้แก่ก๊าซ

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร

เพิ่มเติม

18

2554

รถเข็น

อ.ดร.มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์

เพิ่มเติม

19

 

2554

 

วัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าถ่านหินจากกระบวนการเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด

ผสมเถ้าลอยจากกระบวนการเผาแบบใช้ถ่านหินบด

ศ.ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ

 

เพิ่มเติม

 

20

2554

อุปกรณ์ผสมก๊าซชีวภาพกับอากาศระบบดูดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำ

อ. กิตติ วิเชฏฐะพงษ์

เพิ่มเติม