คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จะจัดงานพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่  7  กันยายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร  เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน  ที่สร้างคุณประโยชน์แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงขอเชิญชวนทุกท่าน  ร่วมแต่งชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ ร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว

พิธีการ เริ่มเปิดลงทะเบียนผู้ร่วมงาน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เวลา 10.00 น. ชมวิดีทัศน์มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 จบแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดงาน และกล่าวแสดงมุทิตาจิต จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตมณี  นันทสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายธุรการ กายภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานการจัดงาน  เวลา 10.30 น. เข้าสู่พิธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกข้อมือผู้เกษียณ  ชมการรำบายศรีสู่ขวัญ  จบแล้ว นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวมุทิตาจิตคารวะ  ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึก ต่อด้วยการมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ และรับประทาอาหารร่วมกัน เป็นเสร็จพิธี

ชาววิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน   ขอส่งต่อกำลังใจ เป็นกำลังใจแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 จำนวน 10 ท่าน  ตำแหน่งอาจารย์ 4 ท่าน  และสายสนับสนุน 6 ท่าน

รองศาสตราจารย์ ชินะวัฒน์  มุกตพันธุ์  อาจารย์เกิดที่ กรุงเทพมหานคร  ท่านจบการศึกษาปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  จาก  Mapua Institute of Tech ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2523  และ จบปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขากลศาสตร์ดิน  จาก  Philippine University  ประเทศฟิลิปปินส์  เริ่มรับราชการตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 4 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เมื่อปี 2526 ปฏิบัติงานเรื่อยมาจนสุดท้ายตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 เมื่อปี 2560 และได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2558 ด้านบริหารสูงสุด ท่านดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เมื่อปี 2550 และปัจจุบัน  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งแรก ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อปี พ.ศ.2532 จนปัจจุบัน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น มหาวชิรมงกุฎ  ภายหลังเกษียณอายุราชการ  ท่านพักอาศัย บ้านเลขที่ 499/290 หมู่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000

รองศาสตราจารย์ สุนันทา  กิ่งไพบูลย์   ศิษย์เก่าจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2523 จบการศึกษาปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวทางดินและน้ำ จาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT  เมื่อปี 2526 และจบการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเกษตร จาก University Montpellier ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 2534  เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 4 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2526 ปฏิบัติงานเรื่องมาสุดท้าย ดำรงตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 เมื่อปี 2561 และได้เปลี่ยนสถานภาพ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2558 เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งแรก  ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อปี  พ.ศ.2533  เรื่อยมาจนสุดท้าย  รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น มหาวชิรมงกุฎ เมื่อปี พ.ศ.2555  ด้านบริหารสูงสุด  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง  ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เมื่อปี 2550 และ เมื่อปี 2554 รวม 2 สมัย   ภายหลังเกษียณอายุราชการ พักอาศัย  บ้านเลขที่  123/219 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000

รองศาสตราจารย์ วัชรินทร์  กาสลัก อาจารย์เกิดที่จังหวัดพิษณุโลก   ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2523 จบการศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2530 และจบการศึกษาปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมโยธา  จาก Mie University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2539  เริ่มรับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ ชั้นตรี  สังกัด  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฏิบัติงานเรื่อยมาจนสุดท้าย ดำรง ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 เมื่อปี 2547  และได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2559 ด้านบริหารสูงสุด  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เมื่อปี 2543  เมื่อปี 2547 รวม 2 สมัย  และรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เมื่อปี 2540 และรองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เมื่อปี 2555 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งแรก ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ พ.ศ.2533 เรื่อยมาจนสุดท้าย รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น มหาวชิรมงกุฎ  ภายหลังเกษียณอายุราชการ พักอาศัย  บ้านเลขที่ 123/219 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000

รองศาสตราจารย์ณรงค์  เหลืองบุตรนาค อาจารย์เกิดที่จังหวัดนครพนม  ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2523  จบการศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง ม.ขอนแก่น เมื่อปี 2529 และจบการศึกษาปริญญาเอก สาขา Construction Engineering and Management  จาก  Asia Institute of Management  เมื่อปี 2548  เริ่มรับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 3 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เมื่อปี 2526 ปฏิบัติงานเรื่อยมา จนตำแหน่งสุดท้าย รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 เมื่อปี 2561  เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ครั้งแรกได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อปี พ.ศ. 2532 และสุดท้ายได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อปี พ.ศ.2560  ภายหลังเกษียณอายุราชการ  พักอาศัย  บ้านเลขที่  76 ซอยลาดพร้าว (โชคชัย 2) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.

สายสนับสนุน  อำลา อาลัย สู่เส้นชัย…….วัยเกษียณ  2561…..เป็นกำลังใจให้คุณ

นางวรรณภา  ไชยเสนา เกิดที่จังหวัดนครราชสีมา  จบการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปี 2527  เริ่มรับราชการครั้งแรก ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี 2520  และโอนมาบรรจุและแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 2 สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2522  จนสุดท้าย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อปี 2554 และได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2558  ด้านบริหารสูงสุด ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะ เมื่อปี 2551 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อปี 2554 และสุดท้าย กรรมการและเลขานุการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อปี 2559  เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งแรก  ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อปี พ.ศ.2525 จนสุดท้ายได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อปี พ.ศ.2556  ภายหลังเกษียณอายุราชการ  พักอาศัย  บ้านเลขที่  123/385 หมู่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  ขอนแก่น 40000

นางงวรรณคณี  ใหม่คามิ เกิดที่จังหวัดขอนแก่น  จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป จาก สถาบันราภัฎเลย เมื่อปี 2537 เริ่มรับราชการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ระดับ 1 สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2520 ปฏิบัติงานเรื่อยมา จนสุดท้าย ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ เมื่อปี 2553 และได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2559 เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อปี พ.ศ. 2526 และสุดท้าย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  เมื่อปี พ.ศ.2554 ภายหลังเกษียณอายุราชการ  พักอาศัย  บ้านเลขที่ 71 หมู่ 2 บ้านโนนทัน โพธิสาร   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000

นายวินัย ใหม่คามิ เกิดที่จังหวัดมหาสารคาม  จบการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาเครื่องกล จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา (เทเวศน์)  เมื่อปี 2528  เริ่มรับราชการ ตำแหน่งครู ระดับ 2 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2523 ตำแหน่งสุดท้าย ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงานพิเศษ เมื่อปี 2553  และได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2559  เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งแรก ชั้น จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  เมื่อปี พ.ศ.2528 และสุดท้ายได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา  ภายหลังเกษียณอายุราชการ  พักอาศัย  บ้านเลขที่  72 หมู่ 2 บ้านโนนทัน โพธิสาร  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000

นายอภัย  ศรีบุญเรือง   เกิดที่จังหวัดขอนแก่น  จบการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา อุตสาหกรรมศิลป์ จากวิทยาลัยครูเลย เมื่อปี 2529  เริ่มรับราชการตำแหน่งครู ระดับ 2 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2525  ปฏิบัติงานเรื่อยมาจนตำแหน่งสุดท้าย ช่างเทคนิค ชำนาญงาน ระดับ 5 เมื่อปี 2543 และได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2558 เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งแรก ชั้น จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อปี พ.ศ.2530 และสุดท้ายได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อปี พ.ศ. 2550  ภายหลังเกษียณอายุราชการ  พักอาศัย  บ้านเลขที่  45 หมู่ 13 บ้านม่วง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000

นายกสิน  หัตถพนม เกิดที่จังหวัดมหาสารคาม  จบปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ จาก สถาบันราชภัฎเลย เมื่อปี 2539  เริ่มรับราชการในตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2 สังกัดภาควิชสาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2529 ปฏิบัติงานเรื่อยมา สุดท้าย ดำรงตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงาน ชำนาญงานพิเศษ ระดับ 8 เมื่อปี 2553  และได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2558  เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งแรก  ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  เมื่อปี พ.ศ.2534 และสุดท้ายได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อปี พ.ศ. 2551  ภายหลังเกษียณอายุราชการ  พักอาศัย  บ้านเลขที่ 59/23 หมู่ที่ 79 มะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000

แม่ดวงเดือน  ศรีวงษา  เกิดที่จังหวัดขอนแก่น  จบชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย  เมื่อปี 2513  เริ่มปฏิบัติงาน ตำแหน่งคนงาน ลูกจ้าง สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ปี 2561  ภายหลังเกษียณอายุราชการ  พักอาศัย  บ้านเลขที่ 40 หมู่ 16 บ้านค้อ อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ขอขอบพระคุณท่านผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561  ที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงาน  สร้างสรรค์ผลงานและนำชื่อเสียงสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็นที่รักยิ่ง ตามวัฒนธรรมขององค์กรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ  อดทน มุ่งมั่น ขยัน ก้าวทันเทคโนโลยี ประสิทธิภาพสูง ซื่อสัตย์ เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม   สำหรับกำหนดการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตรวมทุกคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ติดตามรายละเอียด ได้ที่   https://kku.ac.th

In this article