รหัสวิชา  ชื่อหนังสือ  ราคา (บาท) ราคาออนไลน์
(รวมค่าส่ง)
161201 กำลังวัสดุ 110 220
161202 กลศาวตร์ของไหล 250 500
161240 การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ 220 440
161410 การจัดการงานก่อสร้าง 100 200
161435 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 80 160
161435 การออกแบบผิวจราจร 100 200
161501 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 30 60
161504 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 80 160
161510 การจัดการโครงสร้างการกรณีศึกษา 20 40
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 70 140
รหัสวิชา ชื่อหนังสือ ราคา ราคาออนไลน์
(รวมส่ง)
161519 การประมาณการงานก่อสร้าง 200 400
การไหลในทางน้ำเปิด 60 120
164733 การประยุกตืใช้โซล์เวอร์และลินโด ด้วยวิชวลเบซิคกับปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นตรง 200 400
164334 ตารางสถิติ 10 20
164503 การวิจัยการดำเนินงาน 100 200
162444 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 70 140
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน 100 200
161508 คอนกรีตเสริมเหล็กโดยทฤษฏีกำลังประลัย 40 80
คู่มือปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 80 160
162444 เครื่องกลไฟฟ้า เจนเนอรัลไลซส์ 175 350
รหัสวิชา ชื่อหนังสือ ราคา ราคาออนไลน์
166201 เคมีน้ำและน้ำทิ้ง 45 90
166301 ชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 50 100
ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 310 620
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2
161210 วัสดุก่อสร้าง 150
วิวัฒนาการในการผลิตและการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 35
วิศวกรรมการทาง 360
วิทยาการงานก่อสร้าง 100
164271 วิศวกรรมน้ำใต้ดิน 220
รหัสวิชา ชื่อหนังสือ ราคา ราคาออนไลน์
วัสดุศาสตร์ 50 100
164501 วิศวกรรมชลศาสตร์ 130 260
วิศวกรรมความปลอดภัย SAFETY ENGINEERING 100 200
เศรษศาสตร์วิเคราะห์สำหรับงานวิศวกรรมโยธา
สรุปวัสดุก่อสร้าง 100 200
สถิตศาสตร์ (STATICS) 120 240
สัญญาในงานก่อสร้าง 80 160
อิเลคทรอนิกส์เชิงฟิสิกส์ 120 240
การจัดการผลิต 50 100
การจัดการพลังงาน 80 160
รหัสวิชา ชื่อหนังสือ ราคา ราคาออนไลน์
ตารางช่วยตรวจและคำนวณ 80 160
ทฤษฏีโครงสร้าง 100 200
คอมพิวเตอร์เน็ตเวิคร์ 150 300
วิศวกรรมน้ำใต้ดิน 220 440
วิศวกรรมปฐพีเพื่อการเกษตร 80 160
กำลังวัสดุ 2 100 200
แอสฟัลท์เทคโนโลยี 100 200
การรับรู้ระยะไกล 80 160
เทคนิคปฏิบัติในงานก่อสร้าง 100 200
การออกแบบระบบความร้อน 65 130
รหัสวิชา ชื่อหนังสือ ราคา ราคาออนไลน์
พลสาสตร์ของไหลที่มีความหนืด 120 240
ระบบกำลังของไหล 40 80
วิศวกรรมความปลอดภัย SAFETY ENGINEERING 100 200
วิศวกรรมคุณภาพ 80 160
ชลศาสตร์ประยุกต์ 150 300
การขนส่งในเขตเมือง 90 180
สถิติและการออกแบบ 220 440
สถาปัตยกรรมไมโครขนาดเล็ก 80 160
ตารางเทอร์โม 15 30
ความน่าจะเป็น อ.พรเทพ 100 200
รหัสวิชา ชื่อหนังสือ ราคา ราคาออนไลน์
ความน่าจะเป็น อ.อาคม 260 520
ไมโครคอนโทรเลอร์ 100 200
กลศาสตร์ของการไหลวน 80 160
การจัดการบำรุงรักษา 100 200
สมการเชิงอนุพันธ์ 160 320