ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
– ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
– ศุนย์วิจัยเครื่องจักรเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
– ศุนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
– ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน

องค์กรในกำกับ
– สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน(EMCO)

หน่วยงานสนับสนุน
– ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
– สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม