กรรมการประจำคณะ

ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

 • กรรมการวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

ฝ่ายบริหาร

 • กรรมการบริหารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคลังและพัสดุ

ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้

 • กรรมการวิชาการ
 • กรรมการบัณฑิตศึกษา
 • กรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และการต่างประเทศ

 • กรรมการบริหารกองทุนวิจัย
 • กรรมการบัณฑิตศึกษา

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (office of Administrator)

งานแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล

งานบริหาร

 • หน่วยสารบรรณ
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • หน่วยซ่อมบำรุง
 • หน่วยโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์

งานคลังและพัสดุ

งานการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้

งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และการต่างประเทศ

งานปฎิบัติการและบริการทางวิศวกรรม

 • หน่วยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • หน่วยปฎิบัติการและพฒนาทักษะทางวิศวกรรม
 • หน่วยพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรม
 • หน่วยเครื่องมือกลาง ทดสอบและบริหารห้องปฎิบัติการทางวิศวกรรม

การบริหารวิชาการ (ไม่มีสถานะเป็นหน่วยงานย่อย)