กรรมการประจำคณะ

ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

 • กรรมการวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

ฝ่ายบริหาร

 • กรรมการบริหารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคลังและพัสดุ

ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้

 • กรรมการวิชาการ
 • กรรมการบัณฑิตศึกษา
 • กรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 • กรรมการบริหารกองทุนวิจัย
 • กรรมการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (office of Administrator)

งานแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล

 • หน่วยแผนยุทธศาสตร์
 • หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หน่วยประกันคุณภาพ
 • หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานบริหาร

 • หน่วยสารบรรณ
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • หน่วยซ่อมบำรุง
 • หน่วยโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์

งานคลังและพัสดุ

 • หน่วยการเงินและบัญชี
 • หน่วยพัสดุ

งานการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้

 • หน่วยวิชาการและหลักสูตร
 • หน่วยบัณฑิตศึกษา
 • หน่วยพัฒนานักศึกษาและทักษะการเรียนรู้
 • หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • หน่วยสนับสนุนวิชาการและบริหารประจำสาขาวิชา

งานวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์

 • หน่วยส่งสริมวิจัยและนวัตกรรม
 • หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 • หน่วยสื่อสารองค์กร

งานปฎิบัติการและบริการทางวิศวกรรม

 • หน่วยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • หน่วยปฎิบัติการและพฒนาทักษะทางวิศวกรรม
 • หน่วยพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรม
 • หน่วยเครื่องมือกลาง ทดสอบและบริหารห้องปฎิบัติการทางวิศวกรรม

การบริหารวิชาการ (ไม่มีสถานะเป็นหน่วยงานย่อย)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์