ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการสัมมนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมบราวน์เฮ้าส์ จ.อุดรธานี โดยมี รศ.ดร.ณัฐพงษ์ อารีมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.ดวงกนก ธนังธีรพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 90 คน
รศ.ดร.ณัฐพงษ์ อารีมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และการฝึกการทำวิจัยของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ การจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ถือเป็นกุญแจสำคัญ ในการพัฒนาความคิด การเรียนรู้ชีวิต สังคม และพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เรียกว่า หลักสูตร SeamLess Relationship การสร้างความสัมพันธ์แบบไร้รอยต่อ ตามหลักสูตรที่ประกอบด้วยแกนหลักอยู่ 3 แกนที่เรียกโดยย่อว่า PCT ดังนี้ Personality : ทำความรู้จักตนเอง เข้าใจธรรมชาติผู้อื่น และเรียนรู้ที่จะใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์ พัฒนาจุดอ่อน ผ่านกิจกรรม4 powerซึ่งมีรากฐานจาก DISC Comunication : เรียนรู้รูปแบบการสื่อสารอย่างมีหัวใจและตรงตามความต้องการ อีกทั้งยอมรับและรับฟังสารที่มีความต่างจากความรู้สึกตนโดยใช้รากฐานจากกระบวนการ Dialogue ผสม Non Violence Comunication แบบ Active และ Team Building : ใช้กระบวนการ Game Group เพื่อฝึกการทำงานร่วมกันภายใต้แรงกดดัน มุ่งบริหารความต่าง ใช้ประโยชน์จากบุคลิกภาพของทุกๆคนในทีม รวมถึงแทรกความรับผิดชอบต่อทีมตนเองและทีมอื่นๆ ผ่านกิจกรรม News Paper Bridge โดยใช้รากฐานจาก Transformative Learning เข้ามาสร้างกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งทั้ง 3 แกน ถูกถ่ายทอดในรูปแบบ Active&Energizer ตามวิถีของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

จารุณี/ข่าว

In this article