หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนที่นั่ง ค่าสมัคร วิธีสมัคร
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Designer ภายใต้โครงการ 7.1-1 การพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (SI Designer) 6 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 97 ฟรี
สรุปผลการดำเนินงานโครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
สำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
7 – 8 เมษายน 2564 0 ฟรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนะนำการเรียนรู้ของเครื่องแบบใช้งาน
(A Practical Introduction to Machine Learning)”
27 – 28 พฤษภาคม 2564 0 ฟรี
หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนที่นั่ง   ค่าสมัคร   วิธีสมัคร
อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอน  Coding for Kids ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00-12.00 น.
 
อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอน   Coding for Kids ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.00-17.00 น.
 
อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอน   Coding for Kids ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00-17.00 น.
 
อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอน หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ  ระดับประถมศึกษา โดยใช้ micro:bit วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00-17.00 น.
 
(Revit AR-1) เรวิทสถาปัตยกรรม ขั้นพื้นฐาน วันที่ 27-31 กรกฎาคม  2563

เวลา 08.00-17.00 น.

15,000
(Revit AR-PE) เรวิทสถาปัตยกรรม ขั้นพื้นฐาน

(สำหรับผู้สนใจทั่วไป)

วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

เวลา 08.00-17.00 น.

15,000
(Revit AR-2) เรวิทสถาปัตยกรรม ขั้นก้าวหน้า วันที่ 7 – 11 กันยายน 2563

เวลา 08.00-17.00 น.

15,000
หลักสูตร Coding for Kids ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

 

รุ่น 1 : ส-อา ที่ 5-6 ก.ย. 2563

เวลา 08.30-16.30 น.

2,400
รุ่น 2  : ส-อา ที่ 34  ต.ค. 2563
เวลา 08.30-16.30 น.
รุ่น 3 : ส – อา ที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563
เวลา 08.30-16.30 น.
หลักสูตร Coding for Kids ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

 

รุ่น 1 : ส-อา ที่ 12-13 ก.ย. 2563

เวลา 08.30-16.30 น.

2,400
รุ่น 2 : ส-อา ที่ 1011  ต.ค. 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
รุ่น 3 : วันอังคาร – พุธ ที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
หลักสูตร  Coding for Kids ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) รุ่น 1 : ส-อา ที่ 19-20  ก.ย. 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 2,400
รุ่น 2 : ส-อา ที่ 1718  ต.ค. 2563  เวลา 08.30-16.30 น.
รุ่น 3 : วันศุกร์ – เสาร์ ที่ 20-21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
หลักสูตรอบรม จำนวนบุคลากรภายนอกที่เข้าร่วม เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม ลิงค์ข่าวประชาสัมพันธ์ ลิงค์ข่าวการจัดงาน
โครงการอบรมเรื่องสัมมนาพุกฝังคอนกรีตและระบบป้องกันไฟและควันลาม 102 26-เม.ย.-62 https://kku.world/qzrz7 https://bit.ly/2XSLo96
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการข้อมูลด้วยภาษาไพทอน (Data Science with Python) รุ่น 1 40 25 – 28 มิ.ย. 62 https://kku.world/qjf3c https://bit.ly/2Dqs5KW
โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง Cloud Computing-Past and Future Impact to the IT Industry 18 25-ก.ค.-62 https://kku.world/k754q https://bit.ly/2XR1b8C
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับคอมพิวเตอร์วิทัศน์ Deep Learning for Computer Vision 42 13-16 ส.ค. 62 https://kku.world/jfupz https://bit.ly/2pZDU7Z
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการข้อมูลด้วยภาษาไพทอน (Data Science with Python) รุ่น 2 25 20-23 ส.ค. 2562 https://kku.world/qjf3c https://bit.ly/35Rno9t
การประมาณราคางานไฟฟ้าสื่อสาร และงานเครื่องกลต่างๆ สำหรับอาคาร 70 31-ต.ค.-62 https://kku.world/eceld https://bit.ly/2pYJurb