กำหนดการ: เรวิทสถาปัตย์ ขั้นพื้นฐาน ผู้สนใจทั่วไป (REVIT AR-PE)

โครงการฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วยเทคโนโลยี บี.ไอ.เอ็ม.

(3-D Building Design & Draft w/ BIM. Technology)

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ 1 :

08:00-08:30 น.   ลงทะเบียน

08:30-10:30 น.   “What is BIM?”

Autodesk Revit 2020 (1):

10:30-10:45 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10:45-12:00 น.   Autodesk Revit 2020 (2):

12:00-13:00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-15:00 น.   Autodesk Revit 2020 (3):

15:00-15:15 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

15:15-16:30 น.   Autodesk Revit 2020 (4):

 

วันที่ 2 :

08:00-08:30 น.   ลงทะเบียน

08:30-10:30 น.   Autodesk Revit 2020 (5):

10:30-10:45 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10:45-12:00 น.   Autodesk Revit 2020 (6):

12:00-13:00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-15:00 น.   Autodesk Revit 2020 (7):

15:00-15:15 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

15:15-16:30 น.   Autodesk Revit 2020 (8):

 

วันที่ 3 :

08:00-08:30 น.   ลงทะเบียน

08:30-10:30 น.   Autodesk Revit 2020 (9):

10:30-10:45 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10:45-12:00 น.   Autodesk Revit 2020 (10):

12:00-13:00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-15:00 น.   Autodesk Revit 2020 (11):

15:00-15:15 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

15:15-16:30 น.   Autodesk Revit 2020 (12):

 

 

วันที่ 4 :

08:00-08:30 น.   ลงทะเบียน

08:30-10:30 น.   Autodesk Revit 2020 (13):

10:30-10:45 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10:45-12:00 น.   Autodesk Revit 2020 (14):

12:00-13:00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-15:00 น.   Autodesk Revit 2020 (15):

15:00-15:15 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

15:15-16:30 น.   Autodesk Revit 2020 (16):

 

วันที่ 5 :

08:00-08:30 น.   ลงทะเบียน

08:30-10:30 น.   Autodesk Revit 2020 (17):

10:30-10:45 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10:45-12:00 น.   Autodesk Revit 2020 (18):

12:00-13:00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-15:00 น.   Autodesk Revit 2020 (19):

15:00-15:15 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

15:15-16:30 น.   Autodesk Revit 2020 (20):

16:30-17:00 น.   แจกวุฒิบัตร และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

 

คำอธิบายหลักสูตร:

เรียนรู้คำศัพท์ (Terminology) ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและชุดคำสั่งการใช้งานพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับโปรแกรม REVIT และการใช้งานแบบสำเร็จรูปใน งานสถาปัตยกรรม (REVIT ARCHITECTURE) ในระดับพื้นฐาน จำนวน 5 วัน (35 ชั่วโมง) (ดูรายละเอียดใน “หัวข้อการฝึกอบรม”)

 

หมายเหตุ:

 • ตัวอย่างโครงการ (Project Example) ที่ใช้สำหรับฝึกอบรมในโครงการนี้ เลือกใช้แบบก่อสร้างบ้านหรืออาคารแบบต่างๆของหน่วยงานราชการที่พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
 • การฝึกอบรมสำหรับโครงการนี้ จะใช้โปรแกรม REVIT 2020 ระบบเมตริกตลอดหลักสูตร

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร: ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

สำหรับผู้เข้าอบรมที่ไม่เคยมีประสบการณ์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (Computer-Aided Design, CAD) หรือ REVIT มาก่อน เพราะว่าหลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนกระทั่งผู้เข้าอบรมมีความสามารถสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling, BIM) ได้ด้วยตัวเอง

 • ต้องการเรียนรู้ (Learning) และฝึกฝน (Practise) การใช้โปรแกรม REVIT ในระดับพื้นฐาน
 • ต้องการออกแบบและเขียนแบบบ้านพักอาศัยของตัวเอง (*)
 • ต้องการเรียนรู้เคล็ดลับและลูกเล่น (Tips & Tricks ) การใช้โปรแกรม REVIT ในระดับพื้นฐาน

 

(*) ตาม กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 ข้อ 2 หมายความว่า…ประชาชนทั่วไปสามารถออกแบบวางผัง “อาคารที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล” พื้นที่รวมกันไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรือ “อาคารเพื่อการเกษตร” พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร โดยไม่จำเป็นต้องว่าจ้างสถาปนิกให้ออกแบบ และ/หรือ เซ็นชื่อลงในแบบก่อสร้าง

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม:

 • ควรมีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรมเขียนแบบ เช่น AutoCad แต่อย่างใด
 • ในกรณีใช้โน้ตบุ้คส่วนตัวและไม่มีโปรแกรมลิขสิทธิ์ ให้ติดตั้งโปรแกรม REVIT รุ่นล่าสุดแบบทดลองใช้ฟรี
  30 วัน (30-day trial) เท่านั้น

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ:

 • ความรู้และทักษะ “การใช้โปรแกรมเรวิทระดับพื้นฐาน” สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบและเขียนแบบ “บ้านพักอาศัยของตัวเอง” ได้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ
 • ไฟล์เทมเพลท (*.rte) และ ไฟล์โครงการ (*.rvt) สำหรับตัวอย่างโครงการ (Project Example) ที่ใช้ใน
  การอบรม
 • เอกสารประกอบการอบรม หรือ หนังสือ หรือ คู่มือที่เกี่ยวข้อง
 • อาหารกลางวัน 5 มื้อ เครื่องดื่มและอาหารว่าง 10 คาบ (2 คาบต่อวัน)
 • วุฒิบัตร (AUTODESK & ENG-KKU)

 

วิทยากร:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ และคณะ

อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาคาร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ค่าลงทะเบียน:

15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อ 1 หลักสูตร