ในโครงการ ค่ายการเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล ( Digital lnnovation Learning Camp ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มาร่วมพัฒนาทักษะการคิดและเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยบอร์ดไมโครบิต
?ช่วงเปิดเทอม > รุ่นที่ 1 : วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 12-13 กันยายน 2563
?ช่วงเปิดเทอม > รุ่นที่ 2 : วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 10-11 ตุลาคม 2563
?ช่วงปิดเทอม > รุ่นที่ 3 : วันอังคาร – พุธ ที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563

เหมาะสำหรับ    : นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

– นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ขึ้นไป

– บุตรบุคลากร / บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– บุคคลทั่วไปที่สนใจ


สิ่งที่จะได้รับหลังอบรม

– ได้รับใบประกาศนียบัตร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หัวข้อการอบรม

– Micro:bit in Action-Bas

– ฮาร์ดแวรของไมโครบิตพื้นฐานการเขียนโปรแกรมสําหรับ micro:bit >>> Block based programming

(Block based programming, Loop, If then else)

– พื้นฐานการเขียนโปรแกรมสําหรับ micro:bit >> Event based programming

(Event based programming, Input/Output, Variable, Random Math, Function)

 

 

สถานที่จัดอบรม :   ณ ตึกเพียรวิจิตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าสมัคร : บุตรบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลดค่าอบรม 50% / ราคา 1,200 บาท

: นักเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลดค่าอบรม 15% / ราคา 2,040 บาท

: บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศิษย์เก่าฯ ลดค่าอบรม 15% / ราคา 2,040 บาท

: บุคคลทั่วไป / ราคา 2,400 บาท


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • โทร 088 626 6053 / 093 338 1885
  • อีเมล kkucodecamp@gmail.com
  • Page facebook : ค่ายการเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Digital Innovation Learning Camp-DILC En KKU
  • URL Page : https://bit.ly/37SWEr6