คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  ในโอกาสผ่านการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2565 จากสานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
In this article