อาจารย์ผู้สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์

  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

 

รศ.ดร.กอปร  ศรีนาวิน

รศ.ดร.ณัฐพงษ์  อารีมิตร
กอปร ศรีนาวิน
กิตติเวช ขันติยวิชัย
กอปร ศรีนาวิน
กิตติเวช ขันติยวิชัย