ผลงานวิจัย เรื่อง การใช้สนามไฟฟ้าแรงสูงแบบหลายขั้วไฟฟ้าและพัลส์สนามไฟฟ้าความถี่สูงในการเร่งกระบวนการตกตะกอนกลีเซอรีน สำหรับการผลิตไบโอดีเซล โดยมี รศ.อํานาจ สุขศรี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหัวหน้าโครงการ และมี ศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   เป็นที่ปรึกษาและผู้ร่วมวิจัย และมี  นายธารินทร์ รัตนบุญทา นายธนดล หินเธาว์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมวิจัย
โดยผลงานชิ้นนี้ ได้ผ่านการคัดเลือกจากเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network, RUN) ซึ่งประกอบด้วย 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีระดับชาติ ในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และขับเคลื่อนให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ กระจายโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งเป็นกลไกส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ เชื่อมโยงผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ โดยการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ

 

 

จารุณี/รายงาน

In this article