รศ.ดร.สมชาย  ชวนอุดม และ ผศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักวิจัยในกลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศษรฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ได้นำชุดกะเทาะและทำความสะอาดข้าวโพดแบบติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ และเครื่องปลูกอ้อย TAP1 รวมจัดแสดงในงานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อธุรกิจเกษตร (‎SIMA‬ ASEAN Thailand 2015) เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2558  ณ อาคาร 1-2 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งในงานได้จัดแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร โดยรวบรวมนวัตกรรม เครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านการเกษตรรวมถึงการให้บริการด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว ที่ตอบสนองความต้องการในการจัดการฟาร์ม และการแปรรูปผลผลิตที่เหมาะกับความต้องการของภูมิภาคอาเซียน และการแสดงผลงานในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทยที่ให้โอกาสในการเข้าร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

ข่าว : รศ.ดร.สมชาย  ชวนอุดม
รายงาน : นางสาวจารุณี  นวลบุญมา

In this article