เครื่อง KKU PAPR ผลงานนวัตกรรมร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุด KKU PAPR