คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-009700

ลำดับที่  หมายเลขโทรศัพท์  หน่วยงาน  ผู้รับผิดชอบ 
0610190666 

 

หน้าห้องผู้บริหาร  นางประพรรณวดี 
0610191222 

 

หน่วยสารบรรณ  นางเสาวรภย์  
0610191333 

 

หน่วยทรัพยากรบุคคล  นางสาวอารีย์วรรณ 
0610208000 

 

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ  นางโสภา 
0610208666 

 

หน่วยพัสดุ  นางปรีชญา 
0610209111 

 

หน่วยการ

เงินและบัญชี 

นางเสริมสุข 
0610209333 

 

หน่วยประกันคุณภาพ นางอภิญญา
0610209888 

 

 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  นางสาวพัชราพร
0610240333 

 

  งานแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล นางเสริมสุข 
10  0610240555 

 

หน่วยทะเบียนและประมวลผล  นางสาวอรวรรณ 
11  0610243555 

 

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ นางสาวเต็มสิริ 
12  0610243666 

 

หน่วยนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ นางสาวณัฐพัชร
13  0610243777 

 

งานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ นางสาวสุกัญญา 
14  0610243888 

 

หน่วยบัณฑิตศึกษา นางสาวพัชราภรณ์
15  0610245111 

 

หน่วยอุตสาหกรรมสัมพันธ์ นางสาวนันทรัตน์ 
16  0610245222 

 

  หน่วยประชาสัมพันธ์ นางสาวจารุณี
17  06102453333 

 

  หน่วยวิเทศสัมพันธ์  นางสาวบุษราภรณ์
18  0610245444 

 

สาขาวิศวกรรมโยธา  สารบรรณสาขาวิศวกรรมโยธา
19  0610208111 

 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    สารบรรณสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
20  0610208222 

 

สาขาวิศวกรรมเกษตร สารบรรณสาขาวิศวกรรมเกษตร 
21  0610208333 

 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สารบรรณสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
22  0610199911 

 

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
23  0610200330 

 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  สารบรรณสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
24  0610245666 

 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    สารบรรณสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
25  0610245777 

 

สาขาวิศวกรรมเคมี    สารบรรณสาขาวิศวกรรมเคมี
26  0610246111 

 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สารบรรณสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน ชื่อ – สกุล โทรศัพท์
หัวหน้าสำนักงานฯ มยุรี ยงกำลัง 45651
เลขาหน้าห้อง ประพรรณวดี ปราชกุลวงศ์ 45950
อารีย์วรรณ ละม้ายพันธ์ 48226
งานบริหารและธุรการ กัญญณัท วรศรี (หน.งาน) 50246
หน่วยสารบรรณ วรรณคณี ใหม่คามิ         (หน.หน่วย) 50200
นิภาภรณ์ บุษราคัม 45652
ธนพล รังสิมานพ 45953
เสาวลักษณ์ ยศกรกุล 48222
ผลิตเอกสาร เบ็ญ โคตรทุม 50240
ไว บุตรพิเศษ 50240
หน่วยการเจ้าหน้าที่ อารีย์วรรณ ละม้ายพันธ์ 45963
นิรมล ภูครองนาค 45958
จีรนันท์ พลยางนอก 50202
อำพร นามศรีฐาน 50203
หน่วยอาคารสถานที่

ห้องเรียน ตึกเพียรวิจิตร

ห้องสัมมนา ตึกเพียรฯ

ห้องเรียนอาคาร 50 ปี

สุวรรณี มังดินดำ 45653
50244
รุ่งอรุณ จันทมาตย์ 50204
บุญทัน ขันอาสา 50205
นคินทร์ พูลศรี 45637
หน่วยภูมิทัศน์ฯ โสภา ภักดี (หน.หน่วย) 50201
หน่วยซ่อมบำรุง สมชาย เติมศักดิ์ (หน.หน่วย) 50206
มานะชัย สอนเพ็ง 50206
สุรทิน วงษ์ดวง 50207
วิทยา ศิริสาร 50207

 

หน่วยงาน ชื่อ – สกุล โทรศัพท์
งานคลังและพัสดุ มยุรี ยงกำลัง (หน.งาน) 45635
หน่วยพัสดุ พรรณี พันบุรี (หน.หน่วย) 45654
อรชร สอนสะอาด 45655
สุพัฒน์ ศรีพุทธา 50208
อนุรักษ์ ใยแก้ว 50209
นงเยาว์ ทองเมืองน้อย 50210
เทียนชัย ภูคณะ 50211
หน่วยการเงินและบัญชี ปรีชญา จันทรประทักษ์ (หน.หน่วย) 45656
สุกัญญา คำมูล 45657
ลัดดาภรณ์ อินทร์ตาหามแห 50212
ธิดาสวรรค์ สิทธิเราะ 50213
งานนโยบายและแผน   สุมนา เยาวมาตย์ (หน.งาน) 45663
เสริมสุข วิสุทธิญาณภิรมย์ 50214
สำนักเทคโนโลยีฯ พัชราพร ด่านธนธรณ์     ( คุณจ๊ะโอ , หน.หน่วย) 45639
อิทธิพงศ์ โคแก้ว (คุณหนึ่ง) 50235
ทรงวุฒิ หิรัญมาพร (คุณต่อ) 45961
สุภวัฒน์ คันทะพรม  (คุณแบงค์) 50237
สุรวุฒิ สุพร (คุณเล็ก) 50238
อาทิตย์ นรปติ (คุณหนึ่ง) 48227

 

หน่วยงาน ชื่อ – สกุล โทรศัพท์
งานบริการการศึกษา เสรี เจริญกุล (หน.งาน) 45634
ทะเบียนและประมวลผล สาธร พลศักดิ์ 42459
ปัทมา กาญจนพัฒน์ 50247
ศิวาการ ชัชมนมาศ 50218
อรวรรณ ชินทะนาม 45661
คำภา วงษ์คำอุด 44438
เต็มศิริ เชื้อเอี่ยมพันธ์ 50220
จานิพร ทะเสนฮด 50221
ส่งเสริม+พัฒนาวิชาการ สุมนา เยาวมาตย์ 44406
พูนสิน คำพิบูลย์ 45660
สำนักบัญฑิตศึกษา ธรธัญญา ธารเลิศ (หน.งาน) 45659
พัชราภรณ์ เสนาศูนย์ 50223
เสาวนา เสียงสนั่น 50224
ณัฎฐา ศักดิ์ศิลาพร 50225
เสาวรภย์ เจริญกุล 50226
นวพร ก้อนจันทร์ 50227
งานบริการวิชาการวิจัย สุกัญญา วรรณสิทธิ์        (หน.งาน) 45601
นันทวรรณ ชาญวิชา 45600
สุกฤตา มหาหิง 50217
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ สุพนต์ สีหาราช (หน.หน่วย) 50222
จตุพร พิทักษ์พลรัตน์ 50216

 

 

 

 

หน่วยงาน   ชื่อ – สกุล โทรศัพท์
สำนักพัฒนานักศึกษา ณัฐพัชร จ้ำเก้า            (หน.หน่วย) 50228
วิไลพร ชมภูเขียว 50229
ธนากร ตั้งจิตประสงค์ 50230
สุคนธ์ทิพย์ สื่อเกียรติก้อง 45658
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ บุษราภรณ์ อินทร์ตาแสง (หน.หน่วย) 50215
ทิพากร ชัยสงค์ 45641
สำนักประกันคุณภาพ อภิญญา พันธ์สวัสดิ์       (หน.สำนัก) 45662
ณัฐธิดา ทึนรถ 45662
สำนักประชาสัมพันธ์ จารุณี นวลบุญมา            (หน.สำนัก) 50231
สุนันทา มัครมย์ 50232
ธีรฉัตร อนิวรรธเมธี 50233
พิพัฒน์พงศ์ พันธุ์รัตน์ 50234
เอกพล อุปชิตกุล 45640
ห้องสมุด สมถวิล สว่างวงศ์           (หน.ห้องสมุด) 42977
ยุพิณ พานิชย์พะเนาว์ 42977
ศูนย์/สถาน/สถาบัน
ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย 45951
สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม 45956
SBETR lab (ศูนย์ รศ.ลัดดา ตันวานิชกุล) 45964
ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น 44430
สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 45955
ศูนย์วิจัยโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน 44454 ต่อ 209
หน่วยงาน   ชื่อ – สกุล โทรศัพท์
 
โยธา วันทนีย์ 44454
44455
ไฟฟ้า สุวิมล กล่อมวงศ์ 44439
เกษตร วริษฐา ทองเหง้า 42343
50242
อุตสาหการ

อาคารปฏิบัติการฯ

ธิดารัตน์ บุตรราช 45632
มณฑป ปลั่งสูงเนิน 42784
เครื่องกล

ห้องปฏิบัติการฯ

วราพร ศรีไพร 42375
วินัย/จักรพล/พงษ์พันธ์ 42374
สิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการฯ

45633
กฤษณา 45959
ไพศรี 45960
เคมี

ห้องปฏิบัติการฯ

สุทธดา ทรงจอหอ 45700
วิมลพร เอี่ยมอมรพันธุ์ 45701
คอมพิวเตอร์ นันทิดา โนนสว่าง 44407
44408