คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-43424687  ,  0-43424690 , 0-43424824

📱 เบอร์หมายเลขโทรศัพท์มือถือ / Moblie Phone

 

ลำดับที่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
1 0610190666 หน้าห้องผู้บริหาร ประพรรณวดี   (แอน)
2 0610191222 หน่วยสารบรรณ อรวรรณ  (ตุ๊ก)
3 0610243777 หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สุวรรณี   (หนุ่ย)
4 0610208000 หน่วยซ่อมบำรุง มานะชัย  (แบงค์)
5 0610245222 ผู้ดูแลห้องเรียนตึกเพียรวิจิตร รุ่งอรุณ (รุ่ง)
6 0610208666 หน่วยพัสดุ พรรณี  (หนิง)
7 0610209111 หน่วยการเงินและบัญชี

 

ปรีชญา  (ตุ้ม)

    8 0610209333 งานแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล ณัฐธิดา  (นัด)
9 0610191333 หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล นิรมล  (แนน)
10 0610240333 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ พัชราพร (จ๊ะโอ๋)
11 0610240555 งานปฏิบัติการ

 

ไพศรี

12 0610209888

 

หน่วยเครื่องมือกลาง ทดสอบ และบริการทดสอบทางวิศวกรรม

 

กฤษณา  (ปุ้ย)
13 0610243555 งานการศึกษา และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ พูนสิน  (สิน)
14 0610243666 หน่วยนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ ณัฐพัชร  (หน่อย)
15 0610243888 หน่วยบัณฑิตศึกษา พัชราภรณ์  (หญิง)
16 0610245111 งานวิจัย นวัตกรรมฯ จตุพร  (ยู่อี๋)
17 0610245444 สารบรรณสาขาวิศวกรรมโยธา วันทนีย์  (จูน)
18 0610208111 สารบรรณสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า บุญส่ง  (ตู่)
19 0610208222 สารบรรณสาขาวิศวกรรมเกษตร วริฐา  (แป๋ม)
20 0610208333 สารบรรณสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ธิดารัตน์  (ตอง)
21 0610200330 สารบรรณสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วราพร  (บุ๋ม)
22 0610245666 สารบรรณสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปัทมา  (ไก่)
23 0610245777 สารบรรณสาขาวิศวกรรมเคมี สุทธาดา  (ล็อต)
24 0610246111 สารบรรณสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นันทิดา   (นัน)

📞 เบอร์ภายใน / IP PHONE 

หน่วยงาน ชื่อ – สกุล โทรศัพท์
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ มยุรี ยงกำลัง   (ผอ.กองบริหาร) 45651
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ อารีย์วรรณ ละม้ายพันธ์   (ผช.ผอ.กองบริหาร)
45963
เลขานุการหน้าห้องผู้บริหาร ประพรรณวดี ปราชกุลวงศ์ 45950
งานบริหารและธุรการ กัญญณัท วรศรี   (หน.งาน) 50246
หน่วยสารบรรณ อรวรรณ   แก่นเชียงสา     (หน.หน่วย) 50630
โสภา   ภักดี 50201
ธนพล รังสิมานพ 45953
บุญทัน ขันอาสา 50616
ผลิตเอกสาร เบ็ญ โคตรทุม 50240
ไว บุตรพิเศษ 50240
ห้องสมุด ยุพิณ พานิชย์พะเนาว์ 42977
หน่วยอาคารสถานที่ สุวรรณี มังดินดำ   (หน.หน่วย) 45653
ภาณุพงศ์ ต.ประเสริฐ 45952
นิภาภรณ์ บุษราคัม (ดูแลห้องประชุม) 45652
รุ่งอรุณ จันทมาตย์   (ดูแลห้องเรียนตึกเพียรวิจิตร) 50204
นคินทร์ พูลศรี   (ดูแลห้องเรียนตึก 50 ปี) 45637
สุวัฒน์    บุญทศ  (ดูแลห้องสัมมนา) 50611
หน่วยซ่อมบำรุง สกลเกียรติ กวีพิชชาพัชร  (หน.หน่วย) 50206
มานะชัย สอนเพ็ง 50206
สุรทิน วงษ์ดวง / วิทยา  ศิริสาร 50207
งานคลังและพัสดุ ปรีชญา จันทรประทักษ์   (หน.งาน) 45656
หน่วยพัสดุ พรรณี พันบุรี (หน.หน่วย) 45654
อรชร สอนสะอาด 45655
สุพัฒน์ ศรีพุทธา 50208
อนุรักษ์ ใยแก้ว 50209
นงเยาว์ ทองเมืองน้อย 50210
เทียนชัย ภูคณะ 50211
หน่วยการเงินและบัญชี ธิดาสวรรค์ สิทธิเราะ   (หน.หน่วย) 50213
สุกัญญา คำมูล 45657
ลัดดาภรณ์ อินทร์ตาหามแห 50212
สุวิมล   กล่อมวงศ์ 44439
งานแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล  สุมนา เยาวมาตย์ (หน.งาน) 44406
หน่วยแผนยุทธศาสตร์ เสริมสุข วิสุทธิญาณภิรมย์  (หน.หน่วย) 50214
นวพร  อินทร์อร่ามวงษ์ 50241
หน่วยประกันคุณภาพ อภิญญา  พันธ์สวัสดิ์  (หน.หน่วย) 45662
ณัฐธิดา  ทึนรถ 45663
หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล นิรมล ภูครองนาค   (หน.หน่วย) 45958
จีรนันท์ พลยางนอก 50252
อำพร นามศรีฐาน 50203
มาริษา  นันสมบัติ 50202
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ พัชราพร ด่านธนธรณ์     ( หน.หน่วย) 45639
อิทธิพงศ์ โคแก้ว 50235
ทรงวุฒิ หิรัญมาพร 45961
สุภวัฒน์ คันทะพรม 50237
สุรวุฒิ สุพร 50238
อาทิตย์ นรปติ 48227
งานการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ อรวรรณ  ชินทะนาม  (หน.งาน) 45661
หน่วยวิชาการและหลักสูตร เต็มศิริ เชื้อเอี่ยมพันธ์  (หน.หน่วย) 50220
สาธร พลศักดิ์ 42459
วาลุกา  ศุภบวรรัตน์ 50624
นวพร  ก้อนจันทร์ 50227
พูนสิน คำพิบูลย์ 45660
หน่วยบัณฑิตศึกษา พัชราภรณ์ เสนาศูนย์ (หน.หน่วย) 50223
ศิวาการ ชัชมนมาศ 45659
ณัฎฐา ศักดิ์ศิลาพร 50225
หน่วยพัฒนานักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ ณัฐพัชร จ้ำเก้า            (หน.หน่วย) 50228
สุคนธ์ทิพย์ สื่อเกียรติก้อง 45658,  50230
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิไลพร ชมภูเขียว  (หน.หน่วย) 50229
งานวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ สุกัญญา วรรณสิทธิ์        (หน.งาน) 45601
หน่วยส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม จตุพร พิทักษ์พลรัตน์  (หน.หน่วย) 50216
นันทวรรณ ชาญวิชา 45600
สุกฤตา มหาหิง 50217
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ บุษราภรณ์ อินทร์ตาแสง (หน.หน่วย) 50215
ทิพากร ชัยสงค์ 45641
หน่วยสื่อสารองค์กร จารุณี นวลบุญมา    (หน.หน่วย) 50231
ธีรฉัตร อนิวรรธเมธี 50233
พิพัฒน์พงศ์ พันธุ์รัตน์ 50234
นภา  อาษารัฐ 45640
งานปฏิบัติการและบริการทางวิศวกรรม นางไพศรี  วรรณแสงทอง  (หน.งาน) 50222, 45960
หน่วยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี นันทรัตน์   จิตระการ 48222
ยศพล  ภูมีศรี 50253
ธัญญลักษณ์  ประจักษ์สูตร 50254
หน่วยพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรม มานพ   ลีใส   (หน.หน่วย) 50259
หน่วยปฏิบัติการและทักษะทางวิศวกรรม ธีรพงษ์  บุญพา  (หน.หน่วย) 50293
หน่วยเครื่องมือกลาง ทดสอบ และบริการ
ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม
กฤษณา  โพธิ์ศรีขาม(หน.หน่วย) 45959
เบอร์ติดต่อสาขาวิชา เบอร์ภายใน / ipphone

☎️ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

☎️ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

☎️ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

☎️ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

☎️ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

☎️ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

☎️ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

☎️  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

50724, 50224

48226, 44438

50242, 50226

45632, 45634

42375, 45659

50247, 50264

50625,45700

44407, 50221