เลือกภาควิชาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป
…..

 ………

ย้ายหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

….