1. แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา

3. แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร

5. แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

7. แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมเคมี

2. แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

4. แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

6. แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

8. แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

9. แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอดนิกส์

เกณฑ์การเลือก
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 2-4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะให้นักศึกษาเลือกหลักสูตรก่อน
เปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 โดยการจัดสรรนักศึกษาเข้าหลักสูตร จะจัดสรรตามความต้องการของ
นักศึกษาเลือกเป็นอันดับแรกก่อน หากหลักสูตรใดมีนักศึกษาเลือกเกินจำนวนรับตามแผน จะพิจารณาจากคะแนน
PAT3 โดยเรียงลำดับตามคะแนน