ประวัติความเป็นมา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิศวกรที่มีทักษะและมีความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีเนื้อที่และประชากรประมาณหนึ่งในสามของประเทศ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด คำบรรยายที่ดีที่สุดเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปรากฎในคำกล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2504-2509 ดังนี้ “… ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งทั้งในทางเศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ .”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิศวกรที่มีทักษะและมีความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีเนื้อที่และประชากรประมาณหนึ่งในสามของประเทศ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด คำบรรยายที่ดีที่สุดเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปรากฎในคำกล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2504-2509 ดังนี้ “… ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งทั้งในทางเศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ .”


ภูมิภาคนี้มีปัญหาที่สำคัญยิ่งสองประการคือการคมนาคมที่ไม่เพียงพอ และการขาดแคลนน้ำ โดยทั่วไปน้ำจะท่วมในฤดูฝนและไม่มีน้ำในฤดูร้อน สิ่งเหล่านี้คือสาเหตุของความล้มเหลวของการผลิตข้าว และพืชผลทางการเกษตร อื่นๆ……..”

เป้าหมายของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือการยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรให้เทียบเคียงกับภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะสวัสดิการด้านต่างๆ เป็นเป้าหมายแรก และความผาสุกของประชากรคือเป้าหมายต่อมา เน้นการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อความมั่นคง และความก้าวหน้าของภูมิภาคในอนาคต ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีวิศวกรที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิภาค และความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่ดี เพื่อที่จะพัฒนาภูมิภาคนี้ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว จะต้องมีการผลิตวิศวกรให้เพียงพอ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำหน้าที่นี้ตลอดมา นับตั้งแต่ได้เริ่มจัดตั้งขึ้น
พ.ศ. 2507 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมวิชาวิศวกรรมโยธา และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พ.ศ. 2512 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
พ.ศ. 2514 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
พ.ศ. 2518 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
พ.ศ. 2526 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2527 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเคมี
พ.ศ. 2533 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งเน้นภาระกิจหลัก 3 ประการดังนี้
1. การเรียนการสอน ( การผลิตบัณฑิต)
2. การวิจัย
3. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

ภาระกิจหลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์

การเรียนการสอน ( การผลิตบัณฑิต)
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีลักษณะดังนี้
1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิด วางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ
2. เป็นผู้มีวินัย จริยธรรม คุณธรรมและความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
3. เป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการประกอบวิชาชีพในระดับที่ สื่อสารได้อย่างน้อย 1 ภาษา
4. เป็นผู้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม
5. เป็นผู้มีความสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความ ต้องการของหน่วยงานที่ปฎิบัติงาน
6. เป็นผู้มีจิตสำนึกในการใฝ่ศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
7. เป็นผู้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตในสังคม
8. เป็นผู้มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
การวิจัย
การวิจัยที่พึงประสงค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีลักษณะดังนี้
1. สามารถนำผลการวิจัย ไปใช้ขยายผลในเชิงพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
2. สามารถนำผลการวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี
3. สามารถคิดค้นทฤษฎีหรือนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมสามารถเน้นประโยชน์ของการวิจัยเพื่อจัดการเรียนการสอน
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่พึงประสงค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีลักษณะดังนี้
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้และการฝึกอบรมแก่ชุมชน
2. เพื่อให้บริการวิชาการชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลและข่าวสาร

ภูมิภาคนี้มีปัญหาที่สำคัญยิ่งสองประการคือการคมนาคมที่ไม่เพียงพอ และการขาดแคลนน้ำ โดยทั่วไปน้ำจะท่วมในฤดูฝนและไม่มีน้ำในฤดูร้อน สิ่งเหล่านี้คือสาเหตุของความล้มเหลวของการผลิตข้าว และพืชผลทางการเกษตร อื่นๆ