แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อการจัดการและคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  https://goo.gl/forms/7glSlypPJ2C2lCi42

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า https://goo.gl/forms/NGd5NvS7gqYjVdwo2

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร https://goo.gl/forms/lwxu81xCaDooL9Vp2

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ https://goo.gl/forms/uMPaxBGcTIsfBEFv1

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล https://goo.gl/forms/TJIvy1cgsBHqlm723

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม https://goo.gl/forms/eLLuhPWaQNrQe6dr1

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี https://goo.gl/forms/nI2ZSNRFbnIcDEz02

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ https://goo.gl/forms/s8JiNOL224qQoqRJ2

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) https://goo.gl/forms/PbQ3OxqbOsQGj3lq1

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาติ) https://goo.gl/forms/HXq60P4AeRyOL89F3

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) https://goo.gl/forms/OnX5vw4AKKG0fNXr2 

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)           https://goo.gl/forms/CytVsdiEaEqaNujm2

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา https://goo.gl/forms/yfVCRJ3blmGkJpE42

หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า https://goo.gl/forms/mFPN1I7Ij7M1npNu2

หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร https://goo.gl/forms/YL4uSX59XhJwm35Y2

หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ https://goo.gl/forms/En83KmSQkBNk32df1

หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล https://goo.gl/forms/habaLYgBCDm2BZ1B2

หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม https://goo.gl/forms/71BppiazDa4s5ZO62

หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี https://goo.gl/forms/YQIzYtqUBTKNFeT82

หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ https://goo.gl/forms/Ivj5xjAJ94RNXliN2

หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ https://goo.gl/forms/6W6xCNlx9BvM36Hv2

หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน https://goo.gl/forms/QVu6a5t0VTT4m9OE2

หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต https://goo.gl/forms/675mZGjHAtVenB263

 

 

 

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา https://goo.gl/forms/5JZy3TFM8mvDHtza2

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า https://goo.gl/forms/VnxAFB0pjSACMsbw1

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร https://goo.gl/forms/KYEKBbGrZntWawZ33

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ https://goo.gl/forms/zj0JHRLb0QOgbZXU2

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล https://goo.gl/forms/vbA3KKtnC53HFpkP2

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม https://goo.gl/forms/MB7Cgi0y21upxWl63

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี https://goo.gl/forms/KC9vOhdUoDEvjsgx2

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ https://goo.gl/forms/n4GgmhsF7T6JCbEx1

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน https://goo.gl/forms/wHuGBOZZ5W9Y9zJf1

 

In this article