สรุป/รายงานผลปฎิบัติการ (PowerBI)


analytics (3)

งานการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้

analytics (4)

งานวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์

data-analytics

งานปฎิบัติการและบริการทางวิศวกรรม