แผ่นฟิล์มถนอมอาหารและยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ ผู้ประดิษฐ์ : รองศาสตราจารย์พรนภา เกษมศิริ และคณะ