แผ่นรองรับกันกระแทก : ผศ ดร พนมกร ขวาของ ผู้วิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเคมี