สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
  ทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
          – TGIST โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 
          – MTEC ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
          – BIOTEC ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
          – NECTEC ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
          – NANOTEC ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ (สวก.)
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย