สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
  ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
  ทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
          – TGIST โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 
          – MTEC ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
          – BIOTEC ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
          – NECTEC ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
          – NANOTEC ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ (สวก.)
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
 กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม