โปรแกรมฯช่วยตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัณญาณไฟจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุและสูญเสียบนถนนมิตรภาพ:ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี

105 0
105 0