โปรแกรมฯช่วยตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัณญาณไฟจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุและสูญเสียบนถนนมิตรภาพ:ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี

88 0
88 0