โปรแกรมฯช่วยตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัณญาณไฟจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุและสูญเสียบนถนนมิตรภาพ