เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 17.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเรื่องสัมมนาพุกฝังคอนกรีตและระบบป้องกันไฟและควันลาม (Anchor and Fire Protection Academy) ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสัมมนาดังกล่าว มีการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้และติดตั้งพุกอย่างถูกต้อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานป้องกันไฟและควันลาม ตลอดจนการใช้งานโปรแกรมช่วยในการออกแบบ PROFIS Engineering และการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบ BIM โดยมี รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร นำโดย รศ. เมธี บุญพิเชฐวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์,  ผศ. พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยากรจากบริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยบุคลากรจากมหาวิทยาลัย, หน่วยงานราชการ และบริษัทต่างๆ ทั้งสิ้นจำนวน 90.คน

In this article