ด้วยกองการต่างประเทศ มข. ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักษา  Kanazawa University Exchange Programs 2022-2023 (KUEP/KUEP-online) จากมหาวิทยาลัย  Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งไปสถานที่จริงและแบบออนไลน์ (KUEP/KUEP-Online)  สำหรับ College of Science and Engineering ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร ได้ตามกำหนดการดังนี้

โปรแกรม KUEP

  1. ภาคการศึกษาเดือนเมษายน 2565 ภายในวันที่ 28 กันยายน 2564
  2. ภาคการศึกษาเดือนตุลาคม 2565 ภายในวันที่ 28 มกราคม 2565

โปรแกรม KUEP-Online

  1. ภาคการศึกษาเดือนเมษายน 2565 ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
  2. ภาคาการศึกษาเดือนตุลาคม 2565 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
    >>รายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารประกอบการสมัคร<<
In this article