รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์
ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับโรงเรียนที่มีศักยภาพสูง
ลำดับ โรงเรียนศักยภาพสูง จังหวัด
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ. ขอนแก่น
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จ. ขอนแก่น
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จ. ขอนแก่น
4 โรงเรียนชุมแพศึกษา จ. ขอนแก่น
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ. มหาสารคาม
6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. ขอนแก่น
7 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ. กาฬสินธุ์
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ. ขอนแก่น
9 โรงเรียนกัลยาณวัตร จ. ขอนแก่น
10 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ
11 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ. นครราชสีมา
12 โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ. นครราชสีมา
13 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ. บุรีรัมย์
14 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ. ศรีสะเกษ
15 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ. สกลนคร
16 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ. สุรินทร์
17 โรงเรียนสิรินธร จ. สุรินทร์
18 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ. หนองบัวลำภู
19 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ. อุดรธานี
20 โรงเรียนนารีนุกูล จ. อุบลราชธานี
21 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. บุรีรัมย์
22 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จ. ยโสธร
23 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ. ศรีสะเกษ
24 โรงเรียนอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ