หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

ระบบยื่นขอรับรางวัลฯ                                    ประกาศหลักเกณฑ์

สรุปหลักเกณฑ์กองทุนวิจัยคณะฯ กับ มข.

 

คู่มือการสืบค้นค่า Q และ T1 ในฐาน

 

link สำหรับสืบค้นข้อมูล

   สืบค้นวารสารในฐาน Scopus

  สืบค้นค่า T1 Q1 – Q4 ในฐาน Scopus

   สืบค้นค่า T1 Q1 – Q4 ในฐาน SJR

       สืบค้นรายชื่อมหาวิทยาลัยอันดับ 1-400 ของโลกที่นี่

หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

เจ้าของเรื่อง : คุณสุกัญญา วรรณสิทธิ์ โทร. 043-009-700 ต่อ 45601 หรือ เบอร์ภายใน 45601 email: sukanyawa@kku.ac.th