154 0
154 0

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา ตันวาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้มอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ นางสมจิตร ยามี คนงานทำความสะอาด   ที่ได้เก็บมือถือของ นางสาวพรพิรุณ แสงแสน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ในห้องน้ำชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร และได้ส่งมอบคืนให้แก่นักศึกษาไปแล้วนั้น  ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำดี  และขอชื่นชมในการทำดี มีจิตใจซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณที่ดีของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวด้วย

 

ชาริดา รายงาน

In this article
X