หลักเกณฑ์การสนุบสนุนทุนวิจัยที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกับคณะหรือมหาวิทยาลัย

 

  แบบฟอร์มยื่นขอรับทุน                              ประกาศ

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าของเรื่อง : คุณสุกัญญา วรรณสิทธิ์   โทร. 043-009-700 ต่อ 45601 หรือ เบอร์ภายใน  45601   email: sukanyawa@kku.ac.th