รศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง รอง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker บรรยายในเรื่อง “Road Accident Fatalities Analysis and Modelling in Thailand and Other Asian Countries”ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI) 2019 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Technology and Innovation for Future Industry” ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเชีย (Universiti Teknologi Malaysia : UTM) เมืองโจโฮร์บะย์รู ประเทศมาเลเซีย โดย Professor Dato’Ir. Dr.Mohammed Rafiq, Dean of the Faculty of Engineering University Teknologi Malaysia (UTM) เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน และกล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ซึ่งการประชุมนี้ได้จัดขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่าง 10 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และ Universiti Teknologi Malaysia ซึ่งการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการในกลุ่มมหาวิทยาลัยและเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งในวงวิชาการในอนาคต โดยในการประชุมครั้งนี้มีบทความทางวิชาการกว่า 180 บทความ

In this article