เมื่อวันที่ 25 -30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมงาน “The 2019 Maker Festival and International Student Innovation Competition” organized by National Cheng Kung University (NCKU) and Southern Taiwan Science Park (STSP) ณ เมือง Tainan สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยมี รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ยังได้นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ นายวณัช พาดี และนายภานุวัตร อุทัยบาล เป็นตัวแทนร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นโดย Research and Service Headquarter, National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
โดยงานดังกล่าวถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้กับนักศึกษาจากทั่วโลกได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแข่งขันนวัตกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรม แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 ร่วมงาน Maker Festival ช่วงที่ 2 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ร่วมกิจกรรม Innovation Workshop และร่วมการแข่งขันของนักศึกษา ช่วงที่ 3 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เยี่ยมเยือนและทัศนศึกษาพร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ National Cheng Kung University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับจากหลายสถาบัน อาทิ  QS World Ranking ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 225 ของโลก และอันดับที่ 37 ของทวีปเอเชีย ส่วนการจัดอันดับเฉพาะด้าน Engineering and Technology อยู่จัดในลำดับที่ 97 ของโลก Time Higher Education ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 601-800 ของโลก และอันดับที่ 78 ของทวีปเอเชีย ส่วนการจัดอันดับเฉพาะด้าน Engineering and Technology อยู่จัดในลำดับที่ 251-300 ของโลก
ซึ่งจากการหารือความร่วมมือดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแผนในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ National Cheng Kung University โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการทำวิจัยร่วมกัน ด้าน Biomedical Engineering เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข้งทางวิชาการในสาขาวิชาดังกล่าว ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่เปิดขึ้นใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ทิพากร/ข่าว
จารุณี/เรียบเรียงรายงาน

In this article