หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์

 

 

ระบบยื่นขอรับรางวัลฯ                               ประกาศ

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าของเรื่อง : คุณสุกัญญา วรรณสิทธิ์ โทร. 043-009-700 ต่อ 45601 หรือ เบอร์ภายใน 45601 email: sukanyawa@kku.ac.th