คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องการสนับสนุนให้นักศึกษาของคณะฯ ทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการให้ก้าวสู่ความเป็นสากลต่อไป จึงได้จัดสรรทุนสนับสนุนการแกลเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับสถาบันต่างประเทศ และทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับสถาบันต่างประเทศ สำหรับระดับปริญญาตรีสนับสนุนสูงสุดถึง 15,000 บาท ในระดับปริญญาโทและเอกสนับสนุนสูงสุดถึง 40,000 บาท

การรับสมัครและการสนับสนุนจากคณะฯ

หัวข้อ ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
คุณสมบัติเบื้องต้น
 • มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต
 • GPA 2.5 ขึ้นไป
 • มีหนังสือตอบรับให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันต่าประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแบบไปสถานที่จริง(On-site) แบบเสมือนจริง(Virtual) หรือแบบผสมผสาน ก็ได้ และเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์หรือเทียบเท่า
 • กิจกรรมที่เข้าร่วมกับสถาบันต่างประเทศได้แก่ ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันต่างประเทศ/ ฝึกอบรมด้านวิชาการ/วิชาชีพ/ สหกิจศึกษา ฯลฯ
 •  เป็นนักศึกษาระดับ ป.โท หรือ ป.เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์และลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
 • มีหนังสือตอบรับจาก Host Professor หรือ Mentor ให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ โดยจะไปแบบสถานที่จริง (On-site), แบบเสมือนจริง (Virtual) หรือแบบผสมผสาน ก็ได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันหรือเทียบเท่า
 • กิจกรรมที่เข้าร่วมกับสถาบันต่างประเทศ ได้แก่ การทำวิจัย การลงทะเบียนเรียนกับสถาบันต่างประเทศ การฝึกอบรมด้านวิชาการ/วิชาชีพ เป็นต้น

 

การสนับสนุนจากคณะฯ
 • -แบบ On-site (ไปสถานที่จริง) วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท
 • แบบเสมือนจริง (Virtual) สนับสนุนเป็น
 • ค่าลงทะเบียนกับสถาบันต่างประเทศวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท
 • แบบผสมผสาน (On-site+Virtual) วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท
 •  แบบ On-site (ไปสถานที่จริง)
 •   เขตประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนามแบบเหมาจ่ายไม่เกินทุนละ 30,000 บาท
 • เขตประเทศอื่นๆ (นอกเหนือจาก ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) เหมาจ่ายไม่เกินทุนละ 40,000 บาท
 • แบบเสมือนจริง (Virtual)
 • เขตประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนามแบบเหมาจ่ายไม่เกินทุนละ 30,000 บาท
 • เขตประเทศอื่นๆ (นอกเหนือจาก ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) เหมาจ่ายไม่เกินทุนละ 40,000 บาท
 • แบบผสมผสาน (On-site+Virtual
 • เขตประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนามแบบเหมาจ่ายไม่เกินทุนละ 30,000 บาท
 • เขตประเทศอื่นๆ (นอกเหนือจาก ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) เหมาจ่ายไม่เกินทุนละ 40,000 บาท

 

 

รับสมัครนักศึกษา(ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566) ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 – 30 เม.ย 66 นี้

นักศึกษาที่สนใจโปรดศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัคร หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรภายใน 50215 หรืออีเมล enforeign@kku.ac.th

 

Download รายละเอียดและเอกสารการสมัครได้ที่นี่ https://kku.world/5v7pi

In this article