เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท เอบีบี ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องปฏิบัติการ หลักสูตร ARIS คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ คุณล้ำบุญ สิมะขจรบุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีบี ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และคณะผู้บริหารจากบริษัทฯ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

บันทึกความเข้าใจร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ความร่วมมือในด้านการสนับสนุนการศึกษา การบริหารจัดการและดำเนินการต่าง ๆ ที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมในด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในรูปแบบของการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดต้นแบบ ที่สามารถนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ของภาคเอกชน หรือนําผลการค้นคว้าวิจัยไปหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งร่วมกันสร้างเครือข่าย และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผลงานที่แล้วเสร็จ สามารถนำไปใช้อย่างบูรณาการ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ ในด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนา และการนำไปใช้อย่างเป็นระบบ

ข่าว : นางสาวจตุพร พิทักษ์พลรัตน์
ภาพ : นายธีระฉัตร อนิวรรตเมธี

In this article