หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม

 

 

  ระบบยื่นขอรับรางวัลฯ                                    ประกาศ

  แบบฟอร์มแจ้งขอเบิกเงินรางวัลฯ งวดที่ 2

 

 

 

 

 

เจ้าของเรื่อง : คุณสุกัญญา วรรณสิทธิ์ โทร. 043-009-700 ต่อ 45601 หรือ เบอร์ภายใน 45601 Email: sukanyawa@kku.ac.th