เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดี ผู้บริหารคณะ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้บริหารของคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

In this article