หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ

 

 

  แบบฟอร์มขอรับทุน                                ประกาศ

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าของเรื่อง : คุณสุกัญญา วรรณสิทธิ์ โทร. 043-009-700 ต่อ 45601 หรือ เบอร์ภายใน 45601 email: sukanyawa@kku.ac.th