หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

 

 

  ระบบยื่นขอรับทุน                         ประกาศ

แบบฟอร์มหนังสือแจ้งปิดทุน

 

 

 

 

 

 

เจ้าของเรื่อง : คุณสุกัญญา วรรณสิทธิ์   โทร. 043-009-700 ต่อ 45601 หรือ เบอร์ภายใน  45601   email: sukanyawa@kku.ac.th