เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำ Assoc.Prof.Dr.Andrew M. Nuxoll จาก University of Portland ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแนะนำตัวในการเป็น Visiting Professor ร่วมปฎิบัติงานสอนและทำกิจกรรมทางวิชาการ ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4-31 กรกฎาคม 2562 ในการนี้ รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Assoc.Prof.Dr.Andrew M. Nuxoll เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก university of Portland และได้มีความสนใจที่จะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และได้เล็งเห็นว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันที่มีความน่าสนใจทั้งบุคลากรและนักศึกษา อีกทั้งยังได้เปิดหลักสูตรนานาชาติหลายหลักสูตร  ทั้งนี้ Assoc.Prof.Dr.Andrew M. Nuxoll จึงได้รับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธีการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) เพื่อมาทำการสอน ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อีกด้วย

 

บุษราภรณ์ อินทร์ตาแสง/ข่าว
ธีรฉัตร/ภาพ

In this article