ระบบบริหารจัดการที่เน้นเรื่องการตั้งเป้าหมายและติดตามผลในสิ่งที่สำคัญโดยสร้างจากแรงจูงใจภายใน