หลักเกณฑ์การสนุบสนุนทุนวิจัยสถาบัน

 

  ยื่นขอรับทุน                              ประกาศ

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าของเรื่อง : คุณจตุพร พิทักษ์พลรัตน์   โทร. 043-009-700 ต่อ 50216 หรือ เบอร์ภายใน  50216    email: pjatup@kku.ac.th