หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม

 

 

  ระบบยื่นขอรับรางวัลฯ                                          ประกาศ

  (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มการจัดทำหลักฐานที่แสดงการนำไปใช้ประโยชน์

 

 

 

 

 

เจ้าของเรื่อง : คุณสุกัญญา วรรณสิทธิ์ โทร. 043-009-700 ต่อ 45601 หรือ เบอร์ภายใน 45601 email: sukanyawa@kku.ac.th