หลักเกณฑ์การให้รางวัลการอ้างอิงบทความ (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus หรือ SCIE

 

  ระบบยื่นขอรับรางวัลฯ                                    ประกาศ

ตัวอย่างข้อมูลแสดงถึงการได้รับการอ้างอิง (Citation)

วิธีการสืบค้นข้อมูล Citation ในฐาน Scopus

link สำหรับสืบค้นข้อมูล Citation ในฐาน Scopus

 

 

เจ้าของเรื่อง : คุณสุกัญญา วรรณสิทธิ์  email: sukanyawa@kku.ac.th

โทร. 043-009-700 ต่อ 45601 หรือ เบอร์ภายใน 45601