หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก

 

  ระบบยื่นขอรับทุน                   ประกาศ

  แบบข้อเสนอโครงการวิจัย

การส่งรายงานความก้าวหน้า

แบบรายงานความก้าวหน้า

การขอขยายเวลาปิดโครงการ

แบบฟอร์มหนังสือขอขยายเวลาปิดโครงการ

การขอปิดทุน และนำส่งผลงาน

แบบฟอร์มหนังสือขอปิดทุน และนำส่งผลงาน

 

ข้อความสำหรับระบุไว้ในกิตติกรรมประกาศในเล่มวิทยานิพนธ์ และผลงานอื่นๆ เช่น บทความวิจัย (ตามข้อกำหนดในสัญญารับทุน)

“This research work was supported by the Research Fund of the Faculty of Engineering, Khon Kaen University under the Research Scholarship for Ph.D. Students project under Contract Nos.xxxxxxx.”

 

เจ้าของเรื่อง : คุณสุกัญญา วรรณสิทธิ์   โทร. 043-009-700 ต่อ 45601 หรือ เบอร์ภายใน  45601   email: sukanyawa@kku.ac.th