ทุนสนับสนุนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

 1. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อไปทำกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ  
  📑 ประกาศรับสมัครทุน   ปี 67
  📑 หลักเกณฑ์การให้ทุน ปี 67
  📑 Application Form ปี 67
 2. ทุนอุดหนุนการทำโครงงานวิจัย (Project) 
  📝รายละเอียด
 3. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ที่ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ
 4. ทุนสนับสนุนการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นบทความฉบับเต็ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงการหรือการฝึกสหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี
 5. ทุนสนับสนุนการฝึกงานและ/หรือฝึกสหกิจศึกษาในสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ หรือหน่วยงานในต่างประเทศ / ใบสมัครขอรับทุน 
 6. ทุนสำหรับการทดสอบสมรรถนะด้านวิชาการ ทางภาษาต่างประเทศ / ใบสมัครขอรับทุน
 7. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 8. เงินรางวัล Dean’s Awards รางวัลเรียนดีและรางวัลนักกิจกรรมในพิธไหว้ครู
 9. เงินรางวัลเชิดชูเกียรติ “ศรีเกียร์มอดินแดง” และ “เกียร์มอดินแดง”