ข้อมูลบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

– ข้อมูลบุคลากรออนไลน์

ระบบสารสนเทศ

gg

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ENMIS)
ระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลปฎิบัติราชการ (ENPMS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการขออนุมัติโอน/ย้ายเงินงบประมาณ (ENBTS)
ระบบฐานข้อมูลประเมินคุณภาพหลักสูตร (ENCQA)
ระบบข้อมูลบุคลากรฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ระบบทุนสนับสนุนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (ENBMS)
– ระบบบริหารงานการเดินทางไปราชการ(ENFOIS) 


 

ประกาศของกองทุนวิจัยคณะวิศวฯ website

ทุนอุดหนุน Project ป.ตรี และวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ป.โทและป.เอก
– ทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
– ทุนวิจัยเพื่อสงเสริมศักยภาพการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาเอก

ทุนศึกษาต่อป.เอก/วิจัยหลังป.เอก

– ทุนศึกษาต่อ ป.เอก และวิจัยหลัง ป.เอก ประเทศเยอรมนี

cte