ข้อมูลบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

– ข้อมูลบุคลากรออนไลน์

ระบบเบิกวัสดุใช้สอย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ENMIS)
ระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลปฎิบัติราชการ (ENPMS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการขออนุมัติโอน/ย้ายเงินงบประมาณ (ENBTS)
ระบบฐานข้อมูลประเมินคุณภาพหลักสูตร (ENCQA)
ระบบข้อมูลบุคลากรฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ระบบทุนสนับสนุนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (ENBMS)
– ระบบลงเวลา(EN CHECKIN)
– ระบบโปรแกรมขอจัดซื้อจัดจ้าง (ENPCM)


 

ประกาศของกองทุนวิจัยคณะวิศวฯ website

ทุนอุดหนุน Project ป.ตรี และวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ป.โทและป.เอก
– ทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
– ทุนวิจัยเพื่อสงเสริมศักยภาพการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาเอก

ทุนศึกษาต่อป.เอก/วิจัยหลังป.เอก

– ทุนศึกษาต่อ ป.เอก และวิจัยหลัง ป.เอก ประเทศเยอรมนี

อื่น ๆ
ดาวน์โหลดตราโลโก้คณะ  แบบสี  แบบขาวดำ  โลโก้แบรนดิ้งคณะ
– ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม TOR (ฉบับแก้ไข ธ.ค.60)
– ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการ และเทมเพลตสื่อประชาสัมพันธ์
คำสั่งและประกาศหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
– ดาวน์โหลด Template 50 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์
– แบบฟอร์มการยืมเงิน
– จรรยาบรรณของบุคลากร
– แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร
แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
– แบบฟอร์มหนังสือภายใน และภายนอก หนังสือหัวจดหมาย(ไทย/อังกฤษ)
การทำรายละเอียดรายวิชา มคอ.3 ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2561 ภาคต้น
ตัวอย่างใบปะหน้าข้อสอบ (ฉบับภาษาไทย) word/ pdf  (ฉบับภาษาอังกฤษ) word / pdf
สถิติการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ขอใช้ห้องออนไลน์
ขอใช้บริการห้องประชุมผู้บริหาร